Thursday, July 31, 2008

OUTONG TONTUT ID TEKSI

Ogumu moti poombitanan nosusui kokomoi do mogoudut. Haro no ih poombitanan id boros malayu do “ isaai gia mangakun do nakatai id tindalanon,” ka.

Ogumu gia tulun do akapai oh pogogolim, sundung yau sanganu kasalaan nga uhang nogi potondos kumaa di wokon, au mangakun, ka.

Ingkaa no naantakan kuminaa do iso doribo teksi di misoguli mogowit tulun id pialatan do Keningau om KK.

Insan tadau id KK, soira nosontob monokisolod do doribo teksi ngawi, korumpos nodi apat tulun do penumpang dau.

Pamanau nodi kaaka teksi dino, naantakan do iri doribo dau nga tulun tokou. Koubasan nogi do ontok mamanau, iri nopo oubas mogiboboros nga om misosorita no gisom korikot id rikoton. Nga haro nogi miodop-odop tu kogutan matu.

Maha kaaka mindirikot nodiid Gunung Emas, tigog kaaka dau soromin nga hiri ih tontut mogowutong, nouwung matu do air-cond.

“Heee....isai dikoyu nokoontut?,” kaaka di doribo minuhot nga mogot po om haro tongoiso mngakun sundung do sonsompon-sompon po do todung.

Ih doribo kaaka di nga okon nogi ko tumogod yau muhot miagal di, noopo kaaka dau do mudiyo.

Osonong kaaka gia tu rumuhuk nodi matu id Tambunan, nakatalib-talib no kaanta longkod Reflesia, nakatalib nodi kaaka winutong di tontut.

Iri wookon nga haronodi kaaka miodop-odop. Okon po di do alamaian koodop do popouni kaaka gia if doribo kisit tongosonong. Kisit matu sinding-sinding nakalaid di Ambrose Mudi toi ko ih Justin Stimol.

Otopot om araatan no kaaka ih doribo di do aiso ka om aiso mangakun do nokoontut. “Poingkuro ma di tigig ka do nowutong do aiso no kopio nokoontut?,' ka no kaaka id ginawo di.

Kaanu kaaka yau do akal nga “ daapo korikot po id Keningau, oilaan ku ih kasaari isaai nokoontut,” kaaka wagu ginawo di doribo.

Osongulunan po di doribo momusorou do aiso do tambalut dau mirumo-rumo. Oinsanan kaaka penumpang ddau nokoodop. Moruk-goruk nogi wookon, gisom sonlingai-lingai oh tulu mogionsot do osimpuk do teksi.

Korikot kaaka di Keningau om lintuhun nodi ngawi ih penumpang. Mipugag-pugag po wookon tu au po motu nababasan do poingodop.

Nakabarai nodi kaaka ngawi tambang ih apat-apat penumpang do teksi di. Tikit diolo mnanaak tambang do RM 20 songulun.

“Eh! Ada lagi yang belum bayar tambang ini, “ kaaka di doribo. Sopisorot-sirot po ngawi kaaka ih penumpang tu yoolo nga kokito nogi do oinsanan nga nakabarai no.

“ yang kentut tadi belum bayar tambang,” kaaka di doribo.

“Maana ada...sia sudah bayar bah...” kaaka di singulun nga kadapatai nodi di doribo nung isaai ih nokoontut.

Au no tomod mangakun di timpuun po, pangakun di kolintuhun mantad teksi.

iri nopo boh kaaka serita di.. man nopo rumoh-rumoh...

kopirubah tokou wagu
vinst

Friday, July 18, 2008

Rumoh-rumoh "Doi! tonton"

Au oku nokolo nokuro tu haro tukun tokou katama mangakun okon ko tulun
kadazandusun.nga iti nokanto komoyon do moden,

surita diti nga haro nogi doti kotobayaan tokou, Nga montok disongulun tanak wagy,au isio naakalan soira nokosoromo songulun sumandak di nadala-dala do au minangakun tulun dusun.Tanak wagu nopo kaaka dino nga minooi karaja kilang hilo kuala lumpur.
Ontok timpun kaaka pakaraja dino norikot ginawo di tanak wagu dooigahan, aiso di tambalut..Tulun nopo semenanjung oh koruhang dau pakaraja. yau nga nakatanud-tanud nodi mimboros miagal do Malaya.
Insan tadau ko ongoi kaaka tanak wagu hilo seksyen kualiti tu haro pootodon dau barang. Id seksyen dino, koimuriai dau songulun sumandak, “dusun no kaanto lo.” Kano kaaka id suang ginawo di tanak wagu. Insan tadau ongoi ih tanak wagu insomok di sumandak. “ Umandak dusun ko kio? Kaaka di tanak wagu minuhot. Au kaaka suminbar ih sumandak miampai do au mingkurongou-rongou. umandak …alaid ko no hiti,? Ka no kaaka wagu tanak wagu dino nga mogot po om sumirot ih umandak.
Kosuabai kaaka uhoto no wagu di kusai ih sumandak do “Umandak… nonggo tadon nu?” ka no kaaka di tanak wagu. “ Ape nii…you cakap ape nii? Tak fahamlah,” kaaka di sumandak. Pomolosu-losuan po matu nopurimanan di tanak wagu. Nung haro nopo daa nokokito nga nakaragang no kaanto wuros dau miagal do rogimot naansak.
Osubalaan nodi kaaka id tanak wagu, kumaraja po di nga au atantangan topurimanan. “Daapo dika umandak…dusun k obo…tokito ku,” ka nodi kaaka id suang ginawo di tanak wagu.
Miagal kasaari, ontok sosodopon soira do aawi timpu karaja, oinsanan pakaraja sumakai do iso bas kilang mogowit muli hilo asrama kilang.
Andadon no kaaka di tanak wagu ih sumandak diri do muli, saira do sumalakoi id bas ongoyo no kaaka di tanak wagu susuko tunturu oh tobik di sumandak diri nga kapangkis do” Doi! Tonton,”kaaka di sumandak nokotigog.
Kowili kaaka wagu ih sumandak nga kosondikot dau nokito ih tanak wagu id saru mongoi pogudiyo dau.
“ andi kio nga dusun ko umandak ?” kaaka di tanak wagu minonugat di sumandak. Mantad nakantakan dino nokopikuntik kaaka di tanak wagu om sumandak.

Alansan oko do au da antakan miagal diti kumaa tulun tokou, tu iti nopo bogia nga man nopo rumoh-rumoh kio…

Kounsikou mantad dogo,
vinst

Thursday, July 17, 2008

Belajar bahasa Dusun

 • KOPISANANGAN,

  Bah hari ini kta belajar bahasa dusun lah, harap- harap boleh lah membantu kawan-kawan kita kan..


  Aga’an, Ringan
  baino, Hari ini atau sekarang
  aatul, Boleh dilihat dicelah-celahnya
  balatung ,Sayur kacang panjang
  akakat, Terangkat (boleh diangkat)
  bangau ,Bekas daripada bambu
  bawang, sungai
  Aiso, tiada
  boboon, sikut
  apat, empat
  botung, kulam
  apatai, mati
  bosing, tupai
  araatan, benci
  bosou, Jeruk asam
  aragang, merah
  bulawan, Emas tulin
  aratu, jatuh
  bobou, bisu

  Ini sajalah hari ini, nanti saya cari-cari lagilah bahan yang boleh kita rumoh-rumoh, kalau ada sesiapa mau bagi rumoh-rumoh boleh email sai vinst.vp@gmail.com

  Kopirubah kawagulah

Wednesday, July 16, 2008

RUMOH- RUMOH PERASAAN KAU SAJA BAH TU

banyak cerita yang kita dengar, terutama sekali kalau ada moginum ramai -ramai, jadi cerita ini pun terkeluarlah.


pada satu hari ada konon Ohm(timur) (minta maaflah kan OHM) yang mau pigi sandakan dan naik bas dari kk, dalam perjalanan si OHM rasa tak sedap perut macam mau berak(Buang Air Besar) , jadi siOHM ini cuba tahan sehingga dekat dengan pekan nabalu dia bersuara kepada pemandu bas, "Draiber!...berhenti duuulu...saya mau berak bah," tapi si pemandu bas ini pura-pura tak dengar sehingga si OHM tak tahan sudah, mau tak mau siOHM pun pergilah dibelakang bas, apa lagi dia pun berak menggunakan bakul plastik.
bayangkanlah bas air- cond, mesti meletuplah bau dia, si draiber

terciumlah bau tahi.. jadi dia pun berteriak kepada si ohm." OHM.... kau berakkah....? tapi si Ohm mana mau jawab. Sekali lagi pemandu bas bertanya kepada si Ohm. "OHM...... kau berak kah....?bau betul ni... maka si ohm pun menjawab pemandu bas. ''Hei...perasaan kau saja tu draibr...'' macam si ohm kasi balik bahasa draiber saja. Jadi pengajaran yang kita dapat dari cerita ini ialah, kita haruslah menghormati orang lain supaya kita pun dihormati orang,

kounsikau
vinst

Kopivosian

Hello, kopivosan kumaa semua kawan kawan yang mengenali sia, untuk permulaan atau Kotimpunan saya akan buat satu rumoh-rumoh dalam bahasa DUSUN,Rumoh-rumoh ini mungkin kawan kawan pernah baca dulu-dulu..